ISO 17034

БДС EN ISO 17034:2017 "Общи изисквания за компетентност на производителите на референтни материали"

Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност и за последователна работа на производителите на референтени материали.

Този международен стандарт определя изискванията, в съответствие с които се произвеждат референтни материали. Той е предназначен да се използва като част от общите процедури за осигуряване на качеството на производителя на референтни материали.

Този международен стандарт обхваща производството на всички референтни материали, включително и на сертифицирани референтни материали.

ЗАБЕЛЕЖКА: Производителите на референтни материали, регулаторните органи, организациите и схемите за оценяване, използвани за партньорска оценка, както и органите по акредитация и други също могат да използват този международен стандарт при потвърждаване или признаване на компетентността на производителите на референтни материали.

Референтен материал, охарактеризиран чрез метрологично валидна процедура, приложима за едно или повече определени свойства, придружен от сертификат за референтен материал, който осигурява стойността на определеното свойство и неговата присъединена неопределеност, както и на декларация за метрологична проследимост

 Забележка 1 към термина: Понятието за стойност включва номинално свойство или качествена присъща характеристика за идентичност или последователност. Неопределеностите, отнасящи се за такива свойства, може да се изразяват като вероятности или нива на надежност.

 Забележка 2 към термина: Метрологично валидни процедури за производството и сертификацията на референтни материали са дадени в Ръководство 35 на ISO.

 Забележка 3 към термина: Ръководство 31 на ISO дава указания за съдържанието на сертификатите за референтните материали.

 Забележка 4 към термина: Ръководство ISO/IEC 99:2007 дава аналогично определение.

Производителят на референтен материал (RMP) трябва да разработи и поддържа процедури за преглед на запитвания, искане за оферта или договор за производството на референтен материал (RM). Политиката и документираните процедури за тези прегледи трябва да гарантират, че:

 а) изискванията за референтните материали и за тяхното производство са подходящо определени, документирани и разбрани;

 б) RMP има възможност и ресурси, за да изпълни изискванията.