ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания и с указания за прилагане"

Какво е ISO 45001?

  • Стандарт, който заменя спецификацията OHSAS 18001:2004. Това е система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.
  • Стандартът ISO 45001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на ISO 45001.
  • Сертификацията по ISO 45001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти.
  • Елементите на ISO 45001 включват политика и ангажираност, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието, законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.
  • Може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.

Предимства

  • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
  • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.
  • Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
  • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикаснотта на труда.
  • Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.

Промени в ISO 45001 в сравнение с :BS OHSAS 18001:2008

 • наблягане върху важността на здравето
 • ISO 45001 вече е международен стандарт. Това ще рефлектира върху по-пълното възприемане на ISO 45001 като база за национални стандарти за системи за здраве и безопасност при работа
 • моделът на диаграма PDCA ("Plan-Do-Check-Act") е изцяло показан във Въведението, а не само като скицирана диаграма в началото на всяка по-голяма Клауза
 • референциите към публикациите в Клауза 2 са ограничени само до международни документи
 • дадени са нови определения, а старите са ревизирани
 • направени са значителни подобрения с цел изравняване с ISO 45001 е изцяло съвместим с BS EN ISO 9001:2015
 • въведено е ново изискване, относно разглеждането на йерархията на контрола като част от планирането
 • наблегнато е повече на управление на промените
 • въведена е нова Клауза "Оценка на съответствието" както в BS EN ISO 14001:2015
 • въведена е нова Клауза за участие и консултации
 • въведена е нова Клауза за разледване на инциденти