ISO 9001

Какво е ISO 9001?

ISO 9001:2015; БДС IEC ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания:

 • ISO 9001:2015 бе публикуван на 25.09.2015 г. и замени версия на стандарта ISO 9001:2008.
 • ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.
 • Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001.
 • ISO 9001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.
 • ISO 9001 се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:
  • насоченост към клиента
  • лидерство
  • приобщаване на хората, работещи в организацията
  • процесен подход
  • системен подход за управление
  • непрекъснато подобряване
  • взимане на решение, основано на факти
  • взаимноизгодни отношения с доставчиците
 • ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните изисквания.