ПРОЦЕДУРА BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”

  Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира на 17.10.2011г. открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”.

  ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:

 • Схемата цели подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
 • Адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти
 • Повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия
 • Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

  ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:

 • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея
 • Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд
 • Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло
 • Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии
 • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии
 • Пълният комплект Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: az.government.bg/ophr, на единния информационен портал: eufunds.bg, а така също и на страницата на Управляващия орган (МТСП): ophrd.government.bg.

  ADS Consult предоставя консултантски услуги по кандидатстване и изпълнение на оперативна програма.

  Дейностите, които могат да получат безвъзмездно финансиране, включват:

 • Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ на състоянието на трудовата дейност и разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии
 • Въвеждане на системи за управление в предприятията – ISO 45001