ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.3.01 "ИНВЕСТИЦИИ В "ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ"

  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 78 233 200 лева.

  Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган и ИАНМСП – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”; Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” на 17.11.2011 г. стартира подбор на проекти по Процедура: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”.

  Основна цел на процедурата: Оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.

  Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ в рамките на настоящата процедура са както следва:

  1. Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване”,

  съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за дейностите по Компонент 1

  2. Режим „de minimis” (минимална помощ),

  съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за дейностите по Компонент 2.

  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

  Допустими за финансиране по Компонент 1 са следните дейности:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на хармонизирания стандарт EN 13432:2000 за биоразградимост на опаковки.
 • Допустими за финансиране по Компонент 2 са:

 • Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна и/или
 • Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя, и/или
 • Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или
 • Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), и/или
 • Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или
 • Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
 • Визуализация на проекта;
 • Одит на проекта.
 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • Минимален размер на безвъмездната финансова помощ: 1 000 000 (един милион) лева.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 (четири милиона) лева.
 • Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ не трябва да надвишава 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

  Остатъкът от общите допустими разходи по проекта – не по-малко от 50 % от стойността на общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

  Продължителност на проекта – до 24 месеца

  Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси:

 • www.opcompetitiveness.bg
 • www.ibsme.org
 • www.eufunds.bg
 • Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.02.2012г.