Органи за контрол и лаборатории за изпитване и калибриране. Медицински лаборатории

Разработването и внедряването на система за управление и акредитацията на органите за контрол и лабораториите за изпитване и калибриране и се извършва на база на:

  • БДС EN ISO 17020:2012 – Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол
  • БДС EN ISO 17025:2018 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
  • БДС EN ISO 15189:2012 – Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност
  • Процедура на БСА (Българска Служба по Акредитация – www.nab-bas.bg) – BAS QF
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА
  • ЗАКОН ЗА АКРЕДИТАЦИЯТА