Вътрешен одитор по ISO 17020, ISO 17025 и ISO 17065

КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ /ВО/,съгласно ISO 19011 на СУ
на база ISO 17020, ISO 17025, ISO 17065

 • 1. Място на провеждане: гр. София или в курортен комплекс до София.

 • 2. Предназначение на курса Курсът е предвиден да се проведе в рамките на 3 дни. Предназначението на курса за обучение на вътрешни одитори е да предостави на участниците необходимата информация по стандартите и да им осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити. За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 17020, ISO 17025 и ISO 17065.

 • 3. Цел на курса Целта на курса за обучение е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на СУ на „Лаборатории за изпитване и калибриране“, „Органи за Контрол“ и „Органи за Сертификация на продукти“, в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на СУ, като се усвоят знания за:

 • принципите, процедурите и методите на одит на СУ
 • документите от системата за управление
 • методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на управление на СУ
 • добрите практики при провеждане на вътрешни одити за проверка на съответствието и ефикасността на действащата СУ
 • методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУ
 • приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани със съответната дейност
 • И се придобият умения за:
 • прилагане на принципите, процедурите, техниките и подходящите методи за осъществяване на одита
 • създаване и използване на въпросници (чек-листи) за извършване на одита
 • прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи
 • идентифициране и оценка на проблемите при функционирането на СУ
 • извършване на физически одит на състоянието на площадката и поведението на работещите
 • провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи
 • изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита
 • 4. Съдържание на курса на обучение
 • 4.1. Въведение
 • 4.2. Системи за управление на база ISO 17020, ISO 17025, ISO 17065
 • 4.3. Основни понятия и въведение в принципите на ISO 17020,ISO 17025, ISO 17065. Връзка и съвместимост с други стандартни СУ
 • 4.4. Изисквания към Системите за управление на база ISO 17020, ISO 17025, ISO 17065
 • 4.4.1. Основни изисквания
 • 4.4.2. Законови и други изисквания
 • 4.4.3. Политики, съгласно дейността на база ISO 17020, ISO 17025, ISO 17065
 • 4.4.4. Цели и програми
 • 4.4.5. Внедряване и функциониране
 • 4.4.6. Проверка
 • 4.5. Цели, структура, принципи и съдържание на ISO 19011
 • 4.6. Роля на одитора
 • 4.7. Програма на одит
 • 4.8. Дейности свързани с одита
 • 4.9. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване
 • 4.10. Отчет за несъответствия и коригиращи действия
 • 4.11. Компетентност и оценяване на одитори
 • 4.12. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора
 • 5. Продължителност на курса Продължителността на курса е 5 дни (8 часа дневно). В зависимост от броя на стандартите.
 • 6. Изпит В края на обучението се провежда изпит под формата на писмен тест.
 • 7. Удостоверение за Вътрешен Одитор: Удостоверение за Вътрешен одитор: Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Удостоверение за Вътрешен одитор в съответствие с ISO 19011 на Системи за управление на база ISO 17020, ISO 17025, ISO 17065.
 • 8. Цена Цената за участие на един курсист е 160,00 лева на ден без ДДС, при провеждане на курса в курортен комплекс в близост до София. В тази цена влизат разходите за материали за курса, спане и храна, без транспортни разходи. Ако курсът, по желание на клиента се провежда на друго място, разходите се калкулират допълнително. Върху тази сума не се начисляват 20% ДДС. Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.