Вътрешен одитор по ISO 9001, 14001 и 45001

КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТОР, съгласно ISO 19011 на Системи за Управление /СУ/
по стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • 1. Място на провеждане: гр. София или в курортен комплекс до София.

 • 2. Предназначение на курса Курсът е предвиден да се проведе в рамките на 4 дни и е предназначен за хора, които предварително са се запознали стандартите ISO 19011, ISO 9000, ISO 9001, ISO 10012, ISO 10013, ISO 14001, ISO 45001. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ПЕТ ДНЕВНИЯ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ. Предназначението на курса за обучение на ВО е да предостави на участниците необходимата информация по стандартите: концепции за управление; основни принципи; термини и определения, изисквания на стандартите към СУ за качество на услуги, продукти, средства за измерване, обучение на персонала и други техники за провеждане на одити (вътрешни, надзорни и сертификационни), методи за контрол, анализ и подобряване на СУ за успешно ръководене, функциониране и удовлетвореност на клиентите на организациите.

 • 3. Цел на курса Целта на курса на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на одити на Системи за Управление, в рамките на организации за осигуряване на ефективно функциониране на СУ като се усвоят знания за:

 • принципите, процедурите и методите на одит на СУ
 • съдържанието на всички документи от СУ – Наръчник по Качеството, Основни и Работни процедури, Работни инструкции, Оперативни и други справочни документи, които са продукт от действието на системата
 • методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на качественото управление на СУ
 • начините за провеждане на вътрешни одити за проверка на ефикасността на действащата СУ, качеството на услугата и производствените процеси
 • методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУ
 • приложимите закони, наредби и други изисквания, отнасящи се до съответните процеси и продукти в организацият и се придобият умения за
 • прилагане на принципите, процедурите, техниките и методите за осъществяване на одита
 • прилагане на съответните части на Наръчника на СУ и съответните процедури
 • идентифициране на продуктите, производствените процеси за тях, спецификациите им и крайната им употреба
 • описание на методите за контрол на качеството
 • изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита
 • провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи
 • комуникация с външните одитори и потребители, желаещи достъп до документите на системата
 • 4. Съдържание на курса на обучение
 • 4.1. Въведение
 • 4.2. Системи за Управление. Основни понятия
 • 4.3. Историческо развитие на стандартите за качествено управление
 • 4.4. Основни принципи на системите за управление. Общи изисквания към системите за управление
 • 4.5. Въведение в ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001
 • 4.6. Изисквания към системите за управление
 • 4.7. Цели, структура, принципи и съдържание на ISO 19011
 • 4.8. Отчет за несъответствия и коригиращи действия
 • 4.9. Въпросници
 • 4.10. Роля на одитора
 • 4.11. Програма на одит
 • 4.12. Дейности, свързани с одита
 • 4.13. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване
 • 4.14. Компетентност и оценяване на одитори
 • 4.15. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора
 • 5. Продължителност на курса Продължителността на курса е до 4 дни (8 часа дневно),в зависимост от броя на стандартите.
 • 6. Изпит Последният ден от курса на обучение се провежда изпит под формата на писмен тест. Времето за изпита е 3 часа.
 • 7. Удостоверение за Вътрешен Одитор Одитор Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Удостоверение за Вътрешен одитор на Системи за управление в съответствие с ISO 19011 на СУ на база ISO 9001 , ISO 14001 и ISO 45001.
 • 8. Цена Цената за участие на един курсист е 160,00 лева на ден без ДДС, при провеждане на курса в курортен комплекс в близост до София. В тази цена влизат разходите за материали за курса, спане и храна, без транспортни разходи. Ако курсът, по желание на клиента се провежда на друго място, разходите се калкулират допълнително. Върху тази сума не се начисляват 20% ДДС. Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.