ВЪТРЕШЕН ОДИТОР ПО HACCP

КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ,

съгласно ISO 19011 и Спецификация НАССР

1.  Място на провеждане: гр. София или курортен комплекс в близост до гр. София.

2. Предназначение на курса: Курсът е предвиден да се проведе в рамките на 2 дни. Предназначението на курса за обучение на вътрешни одитори е да предостави на участниците необходимата информация за създаване и управление на НАССР система и да им осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити на системата за безопасност на храните. За предпочитане е участниците в курса предварително да са запознати с основните изисквания на Спецификация НАССР „Изисквания към НАССР на базата на система за безопасност на храните”.

3. Цел на курса: Целта на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за внедряване и поддържане на НАССР системи, както и на квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ) в рамките на организациите, за осигуряване на ефикасно функциониране на НАССР системата като се усвоят знания за:

 • документите от системата за управление безопасността на храните;
 • методите и техниките за прилагането на Спецификация НАССР в практиката;
 • методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУБХ;
 • приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с безопасността на храните;
 • принципите, процедурите и методите на одит на СУБХ;
 • добрите практики при провеждане на вътрешни одити за проверка на съответствието и ефикасността на действащата Система за безопасност на храните;

 

И се придобият умения за:

 • прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
 • идентифициране и анализ на опасностите, определяне на критичните точки за контрол /КТК/, критичните граници за всяка КТК и въвеждане на система за мониторинг на КТК;
 • валидиране и верификация на НАССР системата;
 • извършване на физически одит на съответствието на работните площадки с НАССР изискванията и поведението на работещите;
 • прилагане на принципите, процедурите, техниките и подходящите методи за осъществяване на одита;
 • създаване и използване на въпросници (чек-листи) за извършване на одита;
 • провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи;
 • изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита;

4. Съдържание на курса на обучение:

 • Въведение;
 • Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия;
 • Предварителни стъпки при разработване на НАССР план;
 • Програми предпоставки за разработване на НАССР план;
 • НАССП принципи;
 • Идентифициране на всички потенциални опасности и анализ на опасностите;
 • Определяне на критичните точки за контрол /КТК/;
 • Установяване на критични граници за всяка КТК;
 • Въвеждане система за мониторинг на всяка КТК;
 • Въвеждане на коригиращи действия;
 • Въвеждане на верификационни процедури;
 • Документи и съхраняване на записи;
 • ISO 19011 Изисквания;
 • Програма на одит;
 • Дейности, свързани с одита;
 • Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
 • Отчет за несъответствия и коригиращи действия;
 • Компетентност и оценяване на одитори;
 • Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора

5. Продължителност на курса: Продължителността на курса е 2 дни (8 часа дневно). Точните часове се посочват в Програмата.

6. Изпит: В края на първия и втория ден от курса на обучение се провежда изпит под формата на писмен тест. Времето за изпита е 1 час.

7. Удостоверение за Вътрешен Одитор: Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Удостоверение за Вътрешен одитор на Системи за управление в съответствие с ISO 19011 и Спецификация HCCP.

8. Цена: Цената за участие на един курсист е 160,00 лева на ден без ДДС, при провеждане на курса в курортен комплекс в близост до София. В тази цена влизат разходите за материали за курса, спане и храна, без транспортни разходи. Ако курсът, по желание на клиента се провежда на друго място, разходите се калкулират допълнително. Върху тази сума не се начисляват 20% ДДС. Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.