ВЪТРЕШЕН ОДИТОР ПО НАССР, ISO 22000, IFS FOOD

КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ (ВО)

съгласно ISO 19011, НАССР, ISO 22000 и IFS Food

1. Място на провеждане: гр. София или курортен комплекс в близост до гр. София.

2. Предназначение на курса:

Курсът е предвиден да се проведе в рамките на 4 дни. Предназначението на курса е да предостави на участниците необходимата информация за създаване и управление на система за безопасност на храните и да им осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити на системата.

3. Изпит

В края на курса се провежда изпит под формата на писмен тест. Успешно положилите изпита участници получават Удостоверение за Вътрешен одитор на Системи за управление в съответствие с ISO 19011, HACCP, ISO 22000 и IFS Food.

4.Цена

Цената за участие на един курсист е 160,00 лева на ден без ДДС, при провеждане на курса в курортен комплекс в близост до София. В тази цена влизат разходите за материали за курса, спане и храна, без транспортни разходи. Ако курсът, по желание на клиента се провежда на друго място, разходите се калкулират допълнително. Върху тази сума не се начисляват 20% ДДС. Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.