Системи за управление на околната среда

Разработването и внедряването на Системи за управление /СУ/ на околната среда се основава на следните международни стандарти:

  • EN ISO 14001 :2015 – Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане
  • EN ISO 9000:2015 – Системи за управление на качеството – Основни принципи и речник
  • ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
  • ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
  • ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
  • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
  • НАРЕДБА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
  • НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ
  • НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ
  • НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 ОТНОСНО ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНИЯ ШУМ ЧРЕЗ ШУМОИЗОЛИРАНЕ НА СГРАДИТЕ ПРИ ТЯХНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
  • БДС EN ISO 10013:2005 – Указания за разработване на наръчници по качеството
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА.

Какво трябва да направи всяка организация, която е решила да се сертифицира по ISO 14001 :2015?

 • Трябва да внедри система за управление, която да е в съответствие с изискванията на ISO 14001 :2015 и националното законодателство. Организацията може да използва собствени ресурси в зависимост от своята подготвеност или да привлече професионален консултант.
 • След като системата бъде внедрена, за да може да започне сертификационния процес, системата трябва да бъде развивана и проверявана, да притежава достатъчен обем доказателства, които ще бъдат използвани при сертификацията. Необходимо е да са били проведени вътрешни одити и прегледи от ръководството.