Global G.A.P. "Системи за управление безопасността на първичната селскостопанска продукция"

Какво е Global G.A.P.?

    • Global G.A.P. е интегрирана система от стандарти за производство на храни в областта на селското стопанство и аквакултурите на база така наречените Добри селскостопански практики и е част от международно приетия набор от земеделски стандарти, признат в повече от 120 страни. Той предлага насоки за устойчиви производствени практики, хуманно отношение към животните и здраве и безопасност при работа. Сертифицирането помага на производителите да отговорят на търсенето на висококачествена, устойчива храна и позволява на търговците на дребно и потребителите да бъдат уверени в качеството на селскостопанската продукция..
    • Притежаването на Global G.A.P. сертификат доказва пред потребителите и търговците на дребно ангажимент за безопасно и устойчиво производство на храни. Системата е уважавана от търговците на дребно по целия свят и може да помогне за разширяване на пазара на селскостопански продукти. Стандартът също така подобрява дългосрочните бизнес резултати чрез насърчаване на ефективността и намаляване на отпадъците..
    • Какви са ползите от внедряване на Global G.A.P.: а) по-висока удовлетвореност на клиентите, а също така повишена ефективност, максимална производителност и качествен контрол; б) деклариран ангажимент за безопасност на храните и отговорност към въздействието върху околната среда; в) отговорен подход към здравето и безопасността на работниците, както и хуманно отношение към животните; г) широко признат международен сертификат; д) повишаване на доверието на потребителите към произвежданата продукция. .

Предимства