Още през далечната 1983 г. в България започнахме да създаваме ЕСУКП /Единни Системи за Управление на Качеството в Производството/. Те бяха по съветски образец и се спускаха от съответните браншови обединения към производствените предприятия в обединението. В интерес на истината, така разработени от обединенията те не вършеха работа, но бяха като сламка за създаване на собствени Системи за Управление /СУ/, там където ръководителите разбираха тяхната полза. Те почти не се различаваха от така създаденият и приет на 10 декември 1987 г. международен стандарт ISO 9001:1987 „Системи за качество - Модел за осигуряване на качеството при проектиране / разработване, производство, монтаж и сервиз".

През далечната 1983 г., аз инж. Ангел Сапаревски, бях Началник цех „Входящ контрол“ и Зам. началник ОТК в ЗИТ София и взех активно участие в разработването на ЕСУКП на завода. След което през 1995 г. взех участие в подготовката на първия пилотен проект по пред-съединителните програми за подготовка на предприятия от машино-строителния бранш в България: „Елпром трафо“-София, „Електроди“-Ихтиман, „ЛеКоКо“- Радомир-Червена могила, „Елпром трафо“-Кюстендил, „Леярната“-Ловеч и Вапцаров-Плевен.

"АДС консулт БГ" ЕООД предоставя консултантски услуги по разработване и консултиране при внедряване и сертифициране на Системи за Управление на Качеството /СУ/, Околната Среда /СУОС/, Безопасни Условия на Труд СУЗБУТ/, Сигурността на Информацията /СУСИ/ и добрите производствени практики на база международните стандарти от серията ISO 9000, ISO 14000, ISO/IEC 17000, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27000, ISO 31000 и много други.

Екипът на „АДС консулт БГ” ЕООД е реализирал множество проекти, на практика във всички отрасли на икономиката. Това са над 850 проекта с различни дейности, като производство, проектиране, търговия, услуги, администрация, учебна дейност, изпитване и контрол в отраслите: машиностроене, металургия, топлофикация и електро енергия, строителство високо, ниско, пътно и железопътно строителство, министерства, спортни федерации, болници, общини, хранително вкусова промишленост, производство на първична селско стопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, спедиция, дизайн и много други.

„АДС консулт БГ” ЕООД разполага с достатъчен брой експерти с опит в изграждането на Системи за Управление.

Във фирмата е изграден стриктен ред за контрол по спазване на договорните отношения с клиентите, както в сроковете на договорите, така също и в качеството на услугата, която предоставяме. Най-важното в нашата работа, което ни отличава от останалите е, че ние разработваме за всеки клиент съответната СУ, която да отговаря на неговата дейност, персонал, инфраструктура и задължения, съобразно нормативните изисквания. Това го постигаме съвместно с нашите клиенти, на базата на провеждане на множество обучения и оказваме пълно съдействие в процесите на внедряване и сертифициране на СУ. Чрез този подход на работа ние осигуряваме и гарантираме безпроблемно сертифициране на СУ на клиентите си в съответните срокове, които те са планирали. Богатият опит който натрупахме през годините от 1995 г. до момента, ни дава възможност да подготвяме клиентите си за сертификация по съответните стандарти в много кратки срокове, без това да се отразява на сертификационния процес. До момента нямаме клиент, който да не е сертифициран, ако е искал това да стане и е положил усилията от негова страна това да се случи.

„АДС консулт БГ” ЕООД не задължава клиентите си да избират определена сертификационна организация. Ние предоставяме списък по азбучен ред на такива организации, които според нас имат най-добро име в този бранш. Ние казваме на клиентите си, какво ще получат от тези организации за цената, която трябва да платят. Останалото е решение на нашия клиент. Ние не желаем да бъдем обвързани с никоя сертификационна организация, нито финансово, нито по друг начин, освен като организации, които се стремят сертификацията да бъде прозрачна, да отговаря на изискванията на стандартите и очакванията на обществото. По тази причина сме работили с най-големите сертификационни организации в света като: Afnor Certification, Bureau Veritas Certification, DNV GL Certification, LRQA, Intertek MOODY, SGS, TUV Rheinlandq URS и OQS Австрия. Всичките имат офиси в България и български одитори, с изключение на OQS Австрия.

АДС Консулт

Управител на "АДС консулт БГ" ЕООД

инж. Ангел Сапаревски

GSM 0888 907 775

e-mail: ads@ads-consult.eu