Интегрираната система за управление

  Какво е интегрираната система за управление (ИСУ)?

  Под интегрирана система за управление (ИСУ) трябва да се разбира обща система за управление, отговаряща на изискванията на два или повече международни стандарти и функционираща като едно цяло.

  Най-често срещаните в практиката ИСУ са на база следните стандарти:

 • за управление на качеството (ISO 9001), за управление на околната среда (ISO 14001 ), за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001);
 • ИСУ за управление на безопасността на храните (ISO 22000, НАССР, IFS Food);
 • за управление на информационните услуги и сигурността на информацията ( ISO 27001 ).

 • Защо е необходима интегрирана система за управление?

  За много организации, които се стремят към сътрудничество с международни компании, съществено значение придобива сертифицирането за съответствие по европейски и международни стандарти.

  Интегрираната система за управление осигурява последователни координирани действия в различни аспекти от дейността на фирмата.

  Интегрираните системи за управление, които едновременно отговарят на изискванията на няколко стандарта, са перспектива за устойчиво развитие на организацията или предприятието.

  Важно е да се отбележи, че сертифицирането на интегрирана система за управление обединява предимствата на всяка една система, включена в ИСУ. Интегрираната система за управление позволява най-оптимално да изпълним изискванията за подобряване на околната среда, безопасността на труда, сигурността на информацията, безопасността на хранителните продукти, социалната отговорност, качеството и т.н.

  Несъмнено внедряването на стандарти като интегрирана система е по-икономично и ефективно от самостоятелно прилагане на стандартите за управление.

  Предимства на интегрираната система за управление?

  Въвеждането на интегрирана система за управление, позволява на организациите да решат следните проблеми, често възникващи при паралелно или последователно независимо внедряване на няколко стандарта:

 • дублирането на процеси, документи, позиции и функции на отделните звена;
 • Разпокъсване на взаимовръзките между системите за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и т.н. по време на независимото внедряване;
 • Затруднен поглед върху целостта на системата от висшето ръководство и съответно ниска ефективност на планирането, контрола и управлението като цяло;
 • Дълъг срок за внедряване на отделните стандарти;
 • По-голяма потребност от ресурси (финансови, материални, човешки) при независимо внедряване на отделни стандарти.

 • Как да се изгради интегрирана система за управление?

  При изграждането на интегрирана система за управление се прилагат основните принципи, установени в международните стандарти за управление, като процесния подход, системния подход, лидерството, активно участие на служителите и непрекъснато усъвършенстване. Прилагането на тези принципи може най-добре да гарантира интегрирането на изискванията на стандартите по отделните системи в единна структура.

  Преимущества от внедряване на интегрирана система за управление:

 • Повишаване технологичността, внедряването и функционирането на системата за управление;
 • Разработване на обща хармонизирана структура на управление;
 • Намаляване на обема на документите на системата за управление, в сравнение с общия обем на документи в няколко паралелни системи
 • Възможност за комбиниране на редица процеси в рамките на ИСУ (планиране, преглед от ръководството, управление на документи, обучение, вътрешни одити и т.н.);
 • Повишена гъвкавост и адаптивност към променящите се условия;
 • Голяма привлекателност за потребителите, заинтересованите страни, инвеститорите.
 • Намаляване на разходите за разработка, функциониране и сертифициране;
 • Позитивно обществено мнение за надеждност, стабилност и високо ниво на развитие на организацията.
 • Значително предимство пред конкурентните организации, при равни други условия, при участия в конкурси и търгове.

 • Сертификатът за интегрирана система за управление отговаря на всички изисквания на глобалната бизнес общност и осигурява конкурентоспособността на външния и вътрешния пазар.