ISO 20000-1:2018 "Системи за Управление на Услугите"

  Какво в ISO 20000-1?

   • ISO 20000-1 е разработен, за да се определят изисквания за създаване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на Системата за Управление на Услуги (СУУ). СУУ подпомага управлението на жизнения цикъл на услугата, включително планирането, проектирането, прехода, доставянето и подобряването на услуги, които отговарят на съгласувани изисквания и придават стойност за клиентите, потребителите и за организацията, доставяща услуги. ISO 9001.
   • Приемането на СУУ е стратегическо решение за организацията и се влияе от целите, управляващия орган на организацията, другите страни, включени в жизнения цикъл на услугата, и потребността от ефикасни и надеждни услуги.
   • Внедряването и функционирането на СУУ предоставя постоянна видимост, контрол на услугите и постоянно подобряване, водещи до по-голяма ефективност и ефикасност. Подобряването на управлението на услуги се отнася за СУУ и за услугите.

  Предимства

  • Сертифицираните Системи за управление на услугите по ISO 20000-1 минимизират риска от некачествени услуги. Това създава условия за по-ниски застрахователни премии, осигуряване на по-високо доверие у инвеститорите, стабилно присъствие на европейския и световен пазар.
  • Висшето ръководство на организацията отделя голямо внимание към процесите, дейностите, материалите и продуктите, които се използват. Осигурява сигурност, че организацията знае и спазва законовите изисквания.. Ангажира всички нива в организацията чрез поставяне на цели и очаквани резултати и делегиране на отговорности. ISO 20000-1 е целенасочено независим от конкретни указания. Организацията може да използва комбинация от общоприети рамки и своя собствен опит. Изискванията, посочени в този документ, са в съответствие с често използвани методологии за подобряване. Може да се използват подходящи инструменти за управление на услуги в подкрепа на СУУ.
  • Чрез сертификацията по ISO 20000-1:2018 ние доказваме и демонстрираме своята отговорност за запазване на нашите клиенти. Наблюдението и измерването на основните характеристики помага на висшето ръководство да работи по-ефективно. Ефективният контрол и действията обуславят развитието на фирмата. Провежданият преглед от ръководството осигурява нужната информация на висшето ръководство относно дейността на фирмата.
  • Намаляването на рисковете и подобрения контрол върху управлението на услугите, води до по-малки режийни разходи и съответно увеличава печалбата. Подобрява се оперативната дейност чрез анализ на оперативните процеси.
  • Сертифицирането по ISO 20000-1:2018 се препоръчва при участието в обществени поръчки. Чрез повишаване на личното съзнание и изискването за комуникация с властите и клиентите, в случай на възникнал проблем, се намалява рискът от подвеждане под отговорност.