ISO 22000

  БДС EN ISO 22000 "Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига"

  Област на приложение:

  ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление.

  Той е приложим за всички организации, независимо от големината им, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига и които желаят да приложат системи, гарантиращи безопасност на хранителните продукти.

  Директно включени организации (без посочените примери да са изчерпателни), са:

 • производители на фуражи
 • селскостопански производители
 • фермери
 • производители на инградиенти
 • производители на хранителни продукти
 • търговци на дребно
 • заведения за хранене
 • кетъринг оператори
 • организации доставящи услуги като почистване, транспорт, съхранение и дистрибуция.

 • Индиректно включени в хранителната верига са:

 • производители на оборудване
 • почистващи препарати
 • опаковки и други материали, попадащи в контакт с храните.

 • ISO 22000 определя изискванията, които да позволят на организацията да:

 • планира, проектира, прилага, експлоатира, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на храните с намерението да доставя крайни продукти, които според тяхната предвидена употреба, ще са безопасни за клиента;
 • демонстрира спазване на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните;
 • оценява и преценява изискванията на клиентите и демонстрира съответствия с онези предварително съгласувани с клиентите изисквания, които са свързани с безопасността на храните, за да повиши удовлетвореността на клиентите;
 • ефективно да комуникира въпросите, свързани с хранителната безопасност със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни по хранителната верига;
 • гарантира, че спазва декларираната политика по безопасността на храните;
 • демонстрира това съответствие пред други заинтересовани страни
 • постигне сертификация или регистрация на своята система за управление на безопасността на храните от външна организация, или да провежда самооценка или декларация за съответствие с този Международен Стандарт.