Философия

  Правилният превод на стандарта ISO 9001:2000 е "Системи за Качествено Управление". Това означава такова управление, с което гарантираме на клиента едно постоянно качество за определена цена на изделието/услугата, независимо от количеството и срока за изпълнение, тъй като фирмата притежава проверени машини и съоръжения, обучен персонал, проверени средства за измерване (СИ) и съответната технология за изпълнение.

 1. Една от съществените философии на стандарта е висшето ръководството да управлява проблемите си. За да ги управлява, то трябва да ги познава, за да демонстрира, че ги познава трябва да ги е записало някъде (описание на проблема, срок за отстраняване, отговорник, ресурси). Това може да стане, например в:
  • Бизнес планове
  • Програми
  • Заповеди и др.
 2. За да може да управлява процесите/услугите във фирмата ръководството трябва да ги планира, да осигури пълна проследимост на базата на предварителна идентификация на суровини, материали, възли, детайли, процеси и доставчици.
 3. За да постигне правилно планиране на дейностите/услугите и ресурсите (материални, нематериални и човешки) ръководството трябва да използва съответните статистически методи за дадения случай. Естествено всичко това не може да бъде постигнато без идентификация.
 4. Качеството на продукта/услугата се създава основно на три места (в някои случаи на четири):
  • в маркетинга: сравняваме се със световни или други образци – какво можем да произведем
  • в развойната дейност: в зависимост от "сивото вещество", с което разполагаме
  • в производството: в зависимост от обучения персонал, точност на машините, средствата за измерване и съоръженията и прецизност на технологиите с които разполагаме
  • в някои случаи, когато има обслужване след продажбата на база очакваното поведение на изделието при клиента и евентуално отстраняване на несъответствия в поведението на изделието, информацията се подава в развойното звено за предприемане на коригиращи и превантивни действия.
 5. Непрекъснато подобрение на системата за управление.
  • Клиентът винаги стои от двете ни страни. От едната страна е с изискванията, които поставя към нас. От другата – с удовлетворението, получено от нашето изделие/услуга
  • За съществуването ни на пазара е необходимо да удовлетворяваме изискванията на клиента:
   • да изясним изискванията с клиента и да ги съгласуваме вътрешно във фирмата – дали е в нашите възможности да ги изпълним (имаме ли съответните машини, съоръжения, технология, "сиво вещество", обучен персонал)
   • след което, ако е възможно, започваме реализация на продукта/услугата, предаването й на клиента и измерване на неговото удовлетворение
  • Анализирайки удовлетворението или неудовлетворението му, съответно се предлага на висшето ръководство програма за подобрение. Висшето ръководство, оценявайки програмата, на база своята компетентност и отговорност предприема коригиращи или превантивни действия (ремонт на машини, закупуване на по-точна машина, коригиране на технологията, обучение на персонала). Всичко това, за да се постигне съответното удовлетворение на клиента
  • Отново ,чрез реализиране на продукта/услугата, така подобрен и предаден на клиента, измерваме неговото удовлетворение и така нататък
  • При затваряне на цикъла се получава непрекъснато подобрение на СУ във времето на базата на нови технологии, машини и Средства за Измерване /СИ/.
 6. За разлика от всички досега съществуващи системи, ISO 9001 обръща изключително голямо внимание на превантивния момент в контрола като контролът така се организира, че да дава възможност суровините да бъдат окачествени преди да влязат в производството, с което се намаляват загубите на енергия, труд, суровини, материали, услуги и на база документираната технология се увеличава производителността, откъдето при намалената себестойност на изделието/услугата се увеличава печалбата.
 7. Трябва да се прави основна разлика между корекционно и коригиращо действие. Корекционното действие отстранява самото следствие. Например при стругар пристигат отливки с намален диаметър на отвор. Необходимото корекционно действие, съгласувано с неговия ръководител, е престъргване до постигане на диаметъра на отвора. С това се увеличават разходите за енергия, труд, материали, време. Оттам – себестойността на изделието.
 8. За дадена партида, по преценка на ръководството, в зависимост от количеството, може да се извърши това корекционно действие, но стандарта ISO поставя като важно изискване в случая не корекционното, а коригиращото действие. С него се отстранява причината за несъответствието. Това се постига чрез анализиране на ситуацията (работника ли е виновен, сърцето ли е дефектно, касата ли е дефектирала или материалът). След анализа на причината и нейното отстраняване се прави съответния запис и, ако е виновен работникът (и на база статистиката - това не му е за първи път), ръководството предприема наказателни действия. Ако причината е в касата, то съответно се предвижда да се намали проверочния срок за профилактика и т. н. Това вече става превантивна дейност.