Политика на АДС консулт БГ ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на „АДС консулт БГ“ ЕООД Гаранция за просперитета, конкурентноспособността, запазването и разширяването на завоюваните пазарни позиции от „АДС консулт БГ“ ЕООД са постоянно проявявания професионализъм, точните преценки за пазара и изпреварващите предвиждания за изискванията на клиентите. Главна отличителна черта на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което се изразява в следното: • Ние разчитаме на непосредствена комуникация с клиентите, която съчетана с посто-янното проучване на новите тенденции в консултантската дейност, ни осигурява адекватна и водеща роля в динамиката на пазара. • Ние гарантираме пред нашите клиенти спазването на международните и национални-те нормативни изисквания, валидни за нашата услуга. • Ние сме критични и отговорни към нашите доставчици. • Ние ангажираме всички наши служители за осигуряване на качеството на предлага-ните консултантски услуги, като им предоставяме ясни правомощия, добра информи-раност, право на квалификация и работа в екипи. • Ние осигуряваме комфортна работна и околна среда за нашите служители, а също и съвременно и адекватно за изпълнението на задълженията им оборудване. "ЛОГИКАТА НА ТРАЙНИЯ УСПЕХ ИЗИСКВА ДА ПРАВИМ НЕЩАТА ОЩЕ ПО-ДОБРЕ – ВЪВ ВСИЧКО, ОТ ВСЕКИ, ПОСТОЯННО" "ДА ПРАВИМ ПРАВИЛНО ПРАВИЛНИТЕ НЕЩА" Практически израз на реализация на фирмената политика е внедряване на Система за управление, съгласно ISO 9001:2015 и ISO 10019:2005. С внедряването на СУ ние поставяме следните цели, които определяме като задължение с първостепенно значение за ръководството и целия персонал на фирмата: 1. Обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена СУ. 2. Точно и пълно дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на персонала. 3. Осигуряване на функционираща и ефикасна организация във всички сфери на нашата дейност. 4. Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите услуги и труда на нашите служители, чрез реализация на принципа за съпри-частност към резултатите от дейността на фирмата. 5. Подобряване на ефективността на извършваната дейност, чрез анализ на със-тоянието на оборудването и ресурсното му обезпечаване. 6. Поставяне на водещо място принципа за превантивност, на базата на система-тичен анализ и решаване на възникналите проблеми. Незабавно реагиране от страна на всеки служител при възникване на отклонения, пропуски и недоста-тъци, засягащи както неговата дейност, така и Системата за управление на фирмата като цяло. 7. Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса на подобрение, чрез пови-шаване на изискванията към качеството на предоставяните от тях продукти и услуги. 8. Разширяване на гамата на предлаганите услуги и засилване на пазарното при-съствие на фирмата, изразено с количествени показатели, залегнали в бизнес-плана на фирмата: увеличаване броя на клиентите, привличане на клиенти, чрез внедряване на следващ стандарт или поддържане на СУ, на които не сме разработвали СУ, финансови резултати и др. 9. Непрекъснато подобряване на инфраструктурата и работната среда, наличната офис и комуникационна техника. 10. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на сани-тарно-хигиенните и екологични норми, съгласно националните и международни стандарти. 11. Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи. Текущите конкретни и измерими цели на висшето ръководство на „АДС консулт БГ“ ЕООД се определят при провеждането на прегледа от ръководството и се записват в бизнес плана за текущата година. В тази връзка ръководството ще изисква от всички служители на фирмата да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на Сис-темата за управление и активно да съдействат за нейното развитие. ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност за непрекъснато подобряване ефикасността на систе-мата за управление, за изпълнението на обявената политика за управление, гарантира-ща правата и очакванията на клиентите за качеството на предлаганите от нас услуги, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен просперитет на „АДС кон-султ БГ“ ЕООД. Дата: 05.03.2014 г. Управител: инж. Ангел Сапаревски на „АДС консулт БГ“ ЕООД