Подготовка за акредитиране

"АДС консулт БГ" ЕООД извършва подготовка за акредитиране на:
 • органи за контрол по международния стандарт БДС EN ISO 17020 :2012
 • лаборатории за калибриране и изпитване по международния стандарт БДС EN ISO 17025 :2018.
 • органи за оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги БДС EN ISO 17065:2012. 
ЕТАПИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА АКРЕДИТИРАНЕ:
1 ЕТАП Преглед на състоянието:
 • провеждане на първоначално обучение
 • преглед на състоянието за установяване на съответствието с изискванията на стандарта БСД EN ISO 17020 :2012/ БДС EN ISO 17025 :2018/ БДС EN ISO7065
 • анализ на състоянието и определяне на структура на СУ (Системата за управление)
 • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.
2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:
 • разработване на документите от СУ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.
 • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи
3 ЕТАП Внедряване:
 • провеждане на обучение по внедряване
 • извършване на одити по елементи от стандарта при внедряването на системата
 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите
4 ЕТАП Фунциониране:
 • провеждане на обучение на вътрешни одитори
 • извършване на вътрешни одити
5 ЕТАП Съдействие при подаването на документите в акредитационния орган – Българската служба по акредитация (www.nab-bas.bg) за България или в друга акредитационна организация
6 ЕТАП Акредитация на Орган за контрол и придобиване на сертификат (извършва се от БСА – Българската служба по акредитация или в друга акредитационна организация):
 • отстраняване на евентуални забележки от оценката на акредитационния орган.