Системи за управление на качеството

Разработването и внедряването на Системи за управление на качеството или по-коректно наречени само Системи за управление /СУ/ се основава на следните международни стандарти:

  • EN ISO 9000:2015 – Системи за управление на качеството – Основни принципи и речник
  • БДС EN ISO 9001 :2015 – Системи за управление на качеството – Изисквания
  • БДС EN ISO 9004:2018 – Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на устойчив успех
  • БДС EN ISO 10013:2005 –Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството
  • БДС EN ISO 19011:2018 – Указания за одит на системи за управление
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА.

Какво трябва да направи всяка организация, която е решила да се сертифицира по ISO 9001 :2015

  • Трябва да внедри система за управление на качеството, която да е в съответствие с изискванията на ISO 9001 :2015. Организацията може да използва собствени ресурси в зависимост от своята подготвеност или да привлече независим консултант, съдействие може да се получи чрез обучение на персонала от външен лектор.
  • След като системата бъде внедрена, за да може да започне сертификационния процес, системата трябва да бъде развивана и проверявана, да притежава достатъчен обем доказателства, които ще бъдат използвани при сертификацията. Необходимо е да са били проведени вътрешни одити и прегледи от ръководството.

Предимствата за сертифицираните фирми са многопосочни:

 • Подобряване на постиженията и производителността на вашата организация.
 • По-добро определяне на целите на организацията и очакванията на клиентите ви.
 • Постигане и поддържане на качество на продуктите/услугите на вашата организация, за да се задоволят изискванията и подразбиращите се потребности на клиентите,
 • Нарастване на удовлетвореността на клиентите,
 • Доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано,
 • Доказване на сегашните и потенциялните клиенти способностите на организацията,
 • Разширавяне на пазара или запазване на пазарни дялове,
 • Повишаване компетентността на служителите,
 • Получаване на сертификат/регистрация,
 • Насърчаване на инвеститорите,
 • Получаване на национално и международно признание,
 • Възможност за конкуренция с по-големи организации.