ISO 17020

ISO 17020:2012 (БДС EN ISO IEC 17020:2012) "Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол"

Обхват и област на приложение:

    • ISO 17020 определя общите критерии за компетенциите на-независимите органи, извършващи контрол, които критерии са в сила независимо от дадената област. Стандартът определя също критериите за независимост.
    • Предназначен е за ползване от органите за контрол и от техните акредитиращи органи, както и от други органи, свързани с признаването на компетенциите на органите за контрол.
    • Органите за контрол извършват оценяване за нуждите на частни клиенти, на организации, от които те са част и/или на държавни и обществени организации с цел осигуряване на информация, свързана със съответствието с нормативни актове, стандарти или изисквания. В зависимост от критериите, които удовлетворяват, Органите за контрол биват от вида А, В и С.
    • Контролираните параметри могат да включват елементите на количеството, качеството, безопасността, възможността за използване и сигурността на функционирането на предприятието и системите. Общите критерии, с които тези органи трябва да са в съответствие, за да бъдат техните услуги приети от клиентите и от държавните и обществените органи, трябва да бъдат хармонизирани в европейски стандарт.

Този международен стандарт е приложим за всички организации независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност по проверка на материали, продукти, инсталации, предприятия, процеди и др.