ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.1.12 "ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА"

  Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

  Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Помощта по настоящата процедура се предоставя в режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006).

  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48895 750 лева.

  Видове проекти/допустими дейности:

  Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:

 • Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на:
  • ресурсите в предприятията (ERP системи)
  • работата с клиенти (CRM системи)
  • производствените ресурси (MOM системи)
  • друг вид системи за управление на предприятията; и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти; и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики
 • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на:
  • ресурсите на предприятията (ERP системи)
  • работата с клиенти (CRM системи)
  • производствените ресурси (MOM системи)
  • друг вид системи за управление на предприятията
 • Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.
 • Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:

 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева
 • Визуализация на проекта– до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева
 • Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

  Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.09.2011 г.

  ADS Consult предоставя консултантски услуги по кандидатстване и изпълнение на оперативна програма:

 • Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и въвеждане на системи за управление (СУ) и международно признати стандарти в предприятието;
 • Въвеждане на системи за управление в предприятията – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 модели и стандарти за качество на ИТ и софтуерни продукти и услуги
 • Постигане на съответствие на продукти (CE маркировка)