Реализация на системи за управление

Реализацията на системи за управление (СУ), извършвана от "АДС консулт БГ" ЕООД, включва установяване, разработване и внедряване на Системи за Управление (СУ) и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти:
ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат по различните стандарти:
1 ЕТАП Преглед на състоянието:
 • провеждане на първоначално обучение
 • преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт
 • анализ на състоянието и определяне на структура на СУ
 • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.

 • 2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:
 • разработване на документите от СУ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.
 • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи

 • 3 ЕТАП Внедряване:
 • провеждане на обучение по внедряване
 • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата
 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите

 • 4 ЕТАП Функциониране:
 • провеждане на обучение на вътрешни одитори
 • извършване на вътрешни одити

 • 5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:

  (извършва се от сертификационна организация*)

 • участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит
 • отстраняване на евентуални забележки от одита.
 • * Сертификационната фирма винаги е трета независима страна. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации. ADS Consult работи със всички сертификационни организации и гарантира успешна сертификация, независимо от сертифициращия орган.