Вътрешен одитор по ISO 9001

КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ /ВО/, съгласно ISO 19011 на СУ
на база ISO 9001

1. Място на провеждане: гр. София или в някой курортен комплекс до София.

2. Предназначение на курса: Курсът е предвиден да се проведе в рамките на 2 дни. Запознаване с философията на СУ. Предназначението на курса за обучение на ВО е да предостави на участниците необходимата информация по стандартите: концепции за управление, основни принципи, термини и определения, изисквания на стандартите към СУ за качество на услуги, продукти, средства за измерване, обучение на персонала и други техники за провеждане на одити (вътрешни, надзорни и сертификационни), методи за контрол, анализ и подобряване на СУ за успешно ръководене, функциониране и удовлетвореност на клиентите на организациите.

2.1. За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 9000, ISO 10012, ISO 10013 и ISO 9001 и ISO 19011. В противен случай ще трябва да заявят желание за участие в 3 или 4 дневен курс на обучение.

3. Цел на курса: Целта на курса на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на одити на Системи за Управление, в рамките на организации за осигуряване на ефективно функциониране на СУ като се усвоят знания за:

 • принципите, процедурите и методите на одит на СУ;
 • съдържанието на всички документи от СУ. Наръчник по Качеството, Основни и Работни процедури, Работни инструкции, Оперативни и други справочни документи, които са продукт от действието на СУ
  • методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на качественото управление на СУ
  • начините за провеждане на вътрешни одити за проверка на ефикасността на действащата СУ, качеството на услугата и производствените процеси
   • методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУ
   • приложимите закони, наредби и други изисквания, отнасящи се до съответните процеси и продукти в организацията

И се придобият умения за:

 • прилагане на принципите, процедурите, техниките и методите за осъществяване на одита;
 • прилагане на съответните части на Наръчника на СУ и съответните процедури;
 • идентифициране на продуктите, производствените процеси за тях, спецификациите им и крайната им употреба;
  • описание на методите за контрол на качеството;
  • провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи;
  • изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита;
   • комуникация с външните одитори и потребители, желаещи достъп до документите на системата.

3. Съдържание на курса на обучение

3.1. Въведение;

3.2. Системи за Управление. Основни понятия;

3.3. Историческо развитие на стандартите за качествено управление;

3.4. Основни принципи на Системите за Управление /СУ/. Общи изисквания към СУ;

3.5. Преглед на ISO 9000, ISO 9001. Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;

3.6. Изисквания към системите за управление;

3.7. Цели, структура, принципи и съдържание на ISO 9001;

3.8. Отчет за несъответствия и коригиращи действия;

3.9. Преглед на ISO 19011;

3.10. Роля на одитора;

3.11. Програма на одит;

3.12. Дейности, свързани с одита;

3.13. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;

3.14. Компетентност и оценяване на одитори;

3.15. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора.

4. Продължителност на курса: Продължителността на курса е 3 дни (8 часа дневно).

5. Изпит: Последният ден от курса на обучение се провежда изпит под формата на писмен тест. Времето за изпита е 3 часа.

6. Удостоверение за Вътрешен Одитор: Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Удостоверение за Вътрешен одитор на СУ в съответствие с ISO 19011 на база ISO 9001.

7. Цена: Цената за участие на един курсист е 160,00 лева на ден без ДДС, при провеждане на курса в курортен комплекс в близост до София. В тази цена влизат разходите за материали за курса, спане и храна, без транспортни разходи. Ако курсът, по желание на клиента се провежда на друго място, разходите се калкулират допълнително. Върху тази сума не се начисляват 20% ДДС. Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.