Системи за управление на здравето и безопастността на работа

Разработването и внедряването на Системи за управление на здравето и безопасността при работа се основава на следните международни стандарти, наредби и закони:

 • ISO 45001 :2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане;
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/,
 • Закон за защита при бедствия;
 • Кодекс на труда
 • Наредба № 2 от 22 март 2004 за минималните изисквания за здраве и безопасност при работа при извършване на СМР
 • Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
 • Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове
 • Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
 • Наредба № 3 от 25 януари 2008 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
 • Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
 • Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
 • Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
 • Наредба № 7 от 23 септември 1999 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
 • Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа при работа с видеодисплей
 • Наредба № 13 от 30 декември 2003 Г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 • Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
 • Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести
 • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
 • Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
 • Наредба № Iз-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V
 • и много други.