ISO 10019

    ISO 10019:2005 (БДС ISO 10019:2007) "Указания за избора на консултанти по системи за управление на качеството и за използването на техните услуги"

    Обхват и област на приложение:

  • Консултантите по системата за управление на качеството трябва да имат подходящо образование, нужно за добиване на познания и умения, приложими за консултантските услуги, които трябва да бъдат проведени. В този контекст, познанията и уменията се отнасят към общата образователно способност, като лингвистична способност и познания на основните естествени и хуманитарни науки.
  • При процеса на подбор трябва да се има предвид ролята на консултанта по системата за управление на качеството в реализацията на системата за управление на качеството.
  • Когато подбираме един консултант по системата за управление на качеството, организацията трябва да оцени дали консултантът поддържа компетенция, подходяща за обхвата на консултантските услуги, които трябва да се осигуряват.
  • Персоналните качества допринасят за успешното изпълнение на работата на един консултант по системата за управление на качеството.