Системи за оценяване на съответствието-сертификация на продукти

От 2012 г. влезе в сила стандартът за акредитация на "Органи за сертификация на продукти"БДС EN ISO/IEC 17065:2012. Този стандарт дава възможност на фирми да се акредитират за сертификация на продукти от всички видове отрасли, като един от най-важните в момента е "БИО ПРОИЗВОДСТВОТО". Екипите на "АДС консулт" са подготвили за акредитация 5 органа за сертификация на продукти, като от тях има акредитирани 3 броя, едни е в процес на акредитация и един е в етап на внедряване.

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) въвежда 6 системи за оценяване на съответствието на строителни продукти: 4, 3, 2, 2+, 1 и 1+, според вида на продукта и степента на потенциалната опасност, свързана с неговото прилагане. Например за продукти, за които се поставят съвсем ограничени изисквания за безопасност се прилага система 4. С нарастване на изискванията за безопасност се прилагат системите от 3 до 1+.

При системи от 3 до 1+ при оценяване на съответствието задължително се изисква участие на независима трета страна, която може да бъде лице за сертификация, лице за контрол или лице за изпитване.

При всички системи за оценяване на съответствието от производителя се изисква да състави техническо досие на продукта. Това досие обхваща проектирането, производството и експлоатацията на продукта и позволява оценяването на продукта да се извършва според Наредбата.

При всички системи за оценяване на продукта от производителя се изисква да има система за производствен самоконтрол, която да гарантира, че продукцията отговаря на съответните технически спецификации. Необходимо е производителите да разполагат и поддържат система за производствен самоконтрол (система за управление на качеството), съгласно серията стандарти БДС EN ISO IEC ISO 9001:2015. Производителите, притежаващи система за производствен контрол, отговаряща на изискванията на ISO 9001, не е достатъчно условие за оценка на съответстието. Важното е производителят да има внедрена система за производствен контрол за да може да издава декларация за съответствие.

Специфични за отделните системи са начинът на оценяването на продукта - от производителя или от лице, получило разрешение за изпитване, сертифициране или контрол, и начинът за удостоверяване на съответствието.

Производителят издава декларация за съответствие и маркира продукта с маркировка за съответствие (СО).

Оценката на съответствието се базира основно на следните закони и наредби:

 • ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
 • НАРЕДБА ЗА МАРКИРОВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА АСАНСЬОРИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОМАШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХЛАДИЛНИЦИ, ЗАМРАЗИТЕЛИ, УРЕДИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОМБИНАЦИИ МЕЖДУ ТЯХ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ГАЗОВИТЕ УРЕДИ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ
 • НАРЕДБА ЗА МАРКИРОВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЗА ОТДИХ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И КРАЙНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДОВЕТЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ