ПРОЦЕДУРА BG051PO001-2.3.03 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.03

Краен срок за подаване на проектни предложения: 26.11.2012 г.

ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:

  • Подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
  • Адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.
  • Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в предприятията и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания
  • Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея
  • Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  • Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд ISO 45001 Система за управление на здравето и безопасността при работа

За допустими разходи при изпълнение на дейността се признават:

 • - Разходи за подготовка на внедряване на стандарта
 • - Разходи за сертифициране и придобиване на сертификат.

 

 • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

 

За допустими разходи при изпълнение на дейността се признават:

 • Обучения ">Обучения та при внедряването и сертифицирането на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/ophr, на единния информационен портал: www.eufunds.bg, а така също и на страницата на Управляващия орган (МТСП): http://ophrd.government.bg.

ADS Consulting предоставя консултантски услуги по кандидатстване и изпълнение на процедура "Безопасен труд".

Дейностите, които могат да получат безвъзмездно финансиране, включват:

 

 • Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ на състоянието на трудовата дейност и разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии
 • Въвеждане на системи за управление в предприятията –ISO 45001