Какво е система за управление

Тъй като официалният български превод на английското определение "Quality Management Systems" е "Системи за управление на качеството ", а системите за управление базирани на стандартите ISO 9001 сами по себе си не контролират самото качество на продукта/услугата, по-правилно е те да бъдат наречени "Системи за управление".

Системата за управление определя такова управление, с което се гарантира на клиентите едно постоянно качество на предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента.

В широк смисъл системата за управление се състои от структурата на вашата организация и планирането, ресурсите и документацията, които използвате за постигане на вашите цели, за да се осигури подобряване на вашите продукти и услуги и да се удовлетворят изискванията на клиентите.

Системите за управление са основен фактор за просперитета на всяка фирма. Освен че повишава сериозно конкурентноспособността, внедряването и ефективното използване на системи за управление базирани на ISO 9001 води до намаляване на производствените разходи, увеличение на производителността при намалена себестойност, нарастване на печалбата и елиминиране на неефективните бизнес процеси.

Системите за управление не са само за големите предприятия. Те могат да бъдат прилагани в предприятия със всякакви размери и за всички аспекти на управлението, като маркетинг, продажби и финансови дейности и всякакви други основни дейности за предприятието. От вас зависи да решите обхвата на приложението.

Системата за управление не трябва да води до прекалена бюрикрация, до създаване на прекалено много документация или до липса на гъвкавост. Добре е да се запази структурата на управление, която повечето предприятия вече имат и това да бъде основата за разработване на система за управление. Възможно е вие вече да изпълнявате много от изискванията на стандартите, но не сте обяснили и описали как сте постигнали това.