ISM Code

ISM code "Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването"

Какво в ISM code?

    • ISM code Целта му е да предостави изисквания за безопасно управление и експлоатация на кораби и за предотвратяване на замърсяване, както в моретата и океаните, така също и на брега. При което трябва да се предприемат необходимите стъпки за защита на капитана на кораба при правилното изпълнение на неговите отговорности по отношение на морската безопасност и защитата на морската среда. ISO 14001.
    • Приемането на СУ на база ISM code, е стратегическо решение за организацията и се влияе от целите, управляващия орган на организацията, другите страни, включени в жизнения цикъл на услугата, и потребността от ефикасни и надеждни услуги.
    • Внедряването и функционирането на СУ предоставя постоянна видимост, контрол на услугите и постоянно подобряване, водещи до по-голяма ефективност и ефикасност. Приема се необходимостта от подходяща организация на управлението, за да може тя да отговори на нуждите на хората на борда на корабите, за да постигне и поддържа високи стандарти за безопасност и опазване на околната среда..

Предимства

  • Сертифицираните Системи за управление на база ISM code е да минимизират риска от некачествени услуги. Това създава условия за по-ниски застрахователни премии, осигуряване на по-високо доверие у инвеститорите, стабилно присъствие на европейския и световен пазар.
  • Висшето ръководство на организацията отделя голямо внимание към процесите, дейностите, материалите и продуктите, които се използват. Осигурява сигурност, че организацията знае и спазва законовите изисквания.. Ангажира всички нива в организацията чрез поставяне на цели и очаквани резултати и делегиране на отговорности. ISM code е целенасочено независим от конкретни указания. Организацията може да използва комбинация от общоприети рамки и своя собствен опит. Изискванията, посочени в този документ, са в съответствие с често използвани методологии за подобряване. Може да се използват подходящи инструменти за управление на услуги в подкрепа на СУ на база ISM code.
  • Признавайки, че няма две еднакви корабни компании или корабособственици и че корабите оперират при широк спектър от различни условия, Кодексът се основава на общи принципи и цели, които включват оценка на всички идентифицирани рискове за корабите, персонала и околната среда на една компания и установяване на подходящи предпазни мерки..
  • Сертифицирането по ISM code се препоръчва за осигуряване на корабособствениците приемственост във всички портове на света. Чрез повишаване на личното съзнание и изискването за комуникация с властите и клиентите, в случай на възникнал проблем, се намалява рискът от подвеждане под отговорност.