ISO 17065

ISO 17065:2012 (БДС EN ISO IEC 17065:2012) "Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги".

От 2012 г. влезе в сила стандартът БДС ISO EN/IEC 17065:2012 за акредитация на "Органи за сертификация на продукти".

Този стандарт дава възможност на фирми да се акредитират/нотифицират за сертификация на продукти от всички видове отрасли, като един от най-важните в момента е "БИО ПРОИЗВОДСТВОТО". Акредитацията се извършва от ИА БСА, а нотификацията от ДАМТН.

Екипът на "АДС консулт БГ" ЕООД е подготвил за акредитация пет органа за сертификация на продукти, като от тях има акредитирани 3 броя, един е в процес на акредитация и един е в етап на внедряване.

научи повече-

Този международен стандарт, съдържа изисквания за компетентност, последователност на дейностите и

безпристрастност на органите за сертификация на продукти, процеси и услуги. Органите за сертификация, работещи в съответствие с този международен стандарт не е необходимо да предлагат всички видове сертификация на продукти, процеси и услуги. Сертификацията на продукти, процеси и услуги е дейност по оценяване на съответствието от трета страна.

Крайната цел при сертификацията на продукти, процеси или услуги е да се създаде доверие у всички заинтересовани страни, че даден продукт, процес или услуга отговаря на определени изисквания. Ценността на сертификацията е в степента на доверие и увереност, които се създават чрез безпристрастно и компетентно доказване на изпълнението на определените изисквания от трета страна. Страните, които са заинтересовани от сертификация, включват, но не се ограничават до:

а) клиентите на органите за сертификация;

Ь) клиентите на организациите, чиито продукти, процеси или услуги са сертифицирани;

с) държавни органи;

d) неправителствени организации;

е) потребители и други групи на обществото.

Заинтересованите страни могат да очакват или изискват органът за сертификация да отговаря на всички изисквания на този стандарт, както и когато е подходящо, на изискванията на схемата за сертификация.

Сертификацията на продукти, процеси и услуги е средство за предоставяне на гаранция, че те съответстват на определените изисквания, установени в стандарти и в други основни документи. Някои схеми за сертификация на продукт, процес или услуга могат да включват първоначално изпитване или контрол и оценяване на системата за управление на качеството на доставчика, последвани от надзор, при който се взема предвид системата за управление на качеството и изпитването, или контрол на извадки от производството и свободния пазар. Други схеми разчитат на първоначалното изпитване и изпитване при надзор, докато има и такива, които включват само изпитване на типа.

 

Този международен стандарт определя изисквания, чието спазване е предназначено да гарантира, че органите за сертификация прилагат схеми за сертификация по компетентен, последователен и безпристрастен начин, като така улесняват признаването на такива органи и признаването на сертифицираните продукти, процеси и услуги на национална и международна основа и по този начин подпомагат международната търговия. Този международен стандарт може да се използва като документ с критерии за акредитация или за оценяване от равностоен орган или указание от държавни органи,

собственици на схема или други.

Изискванията, съдържащи се в този международен стандарт, са написани преди всичко, за да се разглеждат като общи критерии към органи за сертификация, прилагащи схеми за сертификация на продукти, процеси или услуги; те могат да бъдат разширени, когато специфични сектори на индустрията или други сектори имат полза от тях, или когато трябва да бъдат взети предвид особени изисквания като тези за здраве и безопасност. Приложение А съдържа принципи, отнасящи се до органите за сертификация и дейностите по

сертификация, които те предоставят.

Този международен стандарт не определя изисквания за схеми и начини за разработването им. Той не е предназначен да ограничава ролята или избора на собствениците на схеми, въпреки че изискванията на схемите не трябва да противоречат или да изключват което и да е изискване на този международен

стандарт.

Декларирането на съответствие с приложимите стандарти или с други основни документи може да бъде под формата на сертификати и/или знаци за съответствие. Схеми за сертификация на конкретни продукти или групи продукти, процеси и услуги по определени стандарти или други основни документи в повечето от

случаите ще изискват свои собствен и тълкувателни документи.