ISO 19011

Какво е ISO 19011:2018?

Този международен стандарт дава указания за принципите за извършване на одит, управление на програми за одит, провеждане на одити на системи за управление на качеството и на одити на системи за управление на околната среда, както и указания относно компетентността на одитори на системи за управление на качеството и на околната среда.

Той е приложим към всички организации, които имат нужда от извършване на вътрешни или външни одити или да управляват програма за одит.

Приложението на този международен стандарт към други видове одити по принцип е възможно, при условие, че се обърне специално внимание на определянето на компетентността, необходима на членовете на екипа от одитори в такива случаи.

ISO 19011:2018 (БДС EN ISO 19011:2018)
„Указания за одит на системи за управление“

Обхват и приложение.

Указанията в този международен стандарт са предназначени да бъдат гъвкави. Както е посочено на различни места в текста, използването на тези указания може да се различава, в зависимост от размера, характера и сложността на организациите, които трябва да бъдат одитирани, както и целите и обхвата на одитите, които трябва да бъдат проведени. Навсякъде в този международен стандарт се дават допълнителни указания или примери за специфични въпроси под формата на практическа помощ а ограден в рамки текст. В някои случаи това е предназначено за поддръжка на използването на този международен стандарт в малки организации

Клауза 4 описва принципите на одит. Тези принципи помагат на ползвателя да оцени съществения характер на одитирането и те са необходима прелюдия към клаузи 5, 6 и 7.

Клауза 5 дава указания за управление на програми за одит и обхваща такива въпроси, като възлагане на отговорност за управление на програми за одит, установяване на цели на програмата за одит, координиране на дейностите, свързани с одита и предоставяне на достатъчни ресурси на екипа от одитори.

Клауза 6 дава указания за провеждане на одити на системи за управление на качеството и/или околната среда, включително подбора ма екипа от одитори.

Клауза 7 дава указания относно компетентността, необходима на одитора и описва процеса за оценяване на одитори.

Когато системите за управление на качеството и на околната среда се внедряват заедно, се оставя на преценката на ползвателя на този международен стандарт дали одитите на системите за управление на качеството и на околната среда да се провеждат отделно или съвместно.

Въпреки че този международен стандарт е приложим за одитиране на системи за управление на качеството и/или околната среда, ползвателят може да разгледа възможността за адаптиране или разширяване на дадените тук указания за прилагането им към други видове одити, включително одити на други системи за управление.

Този международен стандарт дава само указания, обаче ползвателите могат да го приложат за разработване на техни собствени изисквания, свързани с одита.

В допълнение, всяко друго лице или организация, която проявява интерес към мониторинга на съответствието с изисквания, като например спецификации на продукти или закони и наредби, може да намери че указанията в този международен стандарт са полезни.