ISO 39001

  Какво е ISO 39001?

  Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е свързан с обявеното от ООН "Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата" (2011-2020 г.) за преодоляване на всеобщата криза в безопасността на движението.

  ISO 39001 определя изискванията към система за управление на безопасността на пътното движение (Road traffic safety - RTS) с цел да се даде възможност на една организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата да намали броя на смъртните случаи и сериозни наранявания, свързани с пътни катастрофи, които може да повлияе. 

  Стандарт ISO 39001 е приложим за всяка организации, независимо от нейния вид, мащаб и предлаган продукт или услуга, която желае:

 • да подобри резултатите си по отношение на RTS
 • да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на RTS
 • да се увери в съответствието със заявената политика за RTS
 • да демонстрира съответствие с този международен стандарт
 • Изискванията в този международен стандарт включват:

 • разработване и прилагане на подходяща RTS политика
 • разработване на RTS цели и планове за действие, като се вземат предвид законовите и други изисквания, които организацията е приела да прилага и информация за елементи и критерии, свързани с RTS, които организацията определя като такива, върху които тя може да окаже контрол или да повлияе
 • непрекъсното развитие и подобрение на системата за управление
 • Организацията трябва да има процес, който:

 • отбелязва/оценява броя на произшествията, броят на убитите и ранените лица
 • осигурява непрекъснато подобряване на безопасността на движението
 • наблюдава и оценява събитията, които са свързани с безопасността на движението по пътищата

 • ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014)
  „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата“

  Стандарт ISO 39001 е приложим за обществени и частни организации, имащи отношение към RTS като: Спедиторски фирми, извършващи превоз на товари по шосе; транспортни фирми, осъществяващи транспортирането на пътници с автобуси, таксита и др.; търговски организации, предлагащи доставка на стоки и услуги до клиента, куриерски фирми, фирми с голям брой служебен транспорт, летищни комплекси; проектантски организации, пътно-строителни фирми, организации ангажирани в поддържането на транспортната инфраструктура: пътища,  мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светофари, камери за наблюдение и др.

  Този международен стандарт е насочен към RTS управлението.

  Той не е предназначен да определи техническите и качествените изисквания на транспортните продукти и услуги (напр. пътища, пътни знаци / светофари, автомобили, трамваи, транспортни услуги за товари и пътници и службите за спешно реагиране и спасяване). Този международен стандарт няма за цел създаване на еднообразие в структурата на системата за управление на RTS или унифициране на документацията. RTS е споделена отговорност.

  Стандартът няма за цел да освободи участниците в движението от задълженията им да спазват закона и да се държат отговорно.

  ISO 39001 може да поддържа организацията в усилията ѝ за насърчаване на участниците в пътното движение за спазване на закона.