От месец март 2015 г. влезе в сила ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане“

Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е свързан с обявеното от ООН;Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата; (2011-2020 г.) за преодоляване на всеобщата криза в безопасността на движението.

ISO 39001 определя изискванията към система за управление на безопасността на пътното движение (Road traffic safety - RTS) с цел да се даде възможност на една организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата да намали броя на смъртните случаи и сериозни наранявания, свързани с пътни катастрофи, които може да повлияе.

 

Стандарт ISO 39001 е приложим за всяка организации, независимо от нейния вид, мащаб и предлаган продукт или услуга, която желае:

  • да подобри резултатите си по отношение на RTS
  • да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на RTS
  • да се увери в съответствието със заявената политика за RTS
  • да демонстрира съответствие с този международен стандарт.