Обстоятелствата Ви налагат спешна сертификация?

Предлагаме кратки срокове, с отлично качество, на ниски цени!

Направете запитване и до 30 минути ще получите оферта!
ЦЕНАТА НА ВСИЧКИ УСЛУГИ СЕ УВЕЛИЧАВА С 35%
До 1 час договор и от следващия ден започваме съвместна работа!

Най-важната причина, за ползването на консултантска фирма с цел сертификация/акредитация/нотификация по ISO 9001, 14001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 17034, ISO 17065, ISO 15189, 20000-1, 22000, 27001, ISO 45001, HACCP, IFS, BRC, TAPA, ISM, Global G.A.P, GDPR и др, е помощта, която тя предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно да бъдат сертифицирани/акредитирани/нотифицирани и да получат сертификат с международно признание.ISO 9001

Този международен стандарт, представлява Система за Управление /СУ/, която дава възможност на организацията да управлява почти цялата си дейност, без счетоводството. Сертифицираната СУ, гарантира на клиентите, че вие имате технология, поддържани машини и съоръжения, обучен персонал и оценени доставчици, за да предоставяте непрекъснато с едно и също качество продуктите и услугите си.

ISO 14001

Този международен стандарт, определя изискванията към една система за управление на околната среда, които дават възможност на една организация да формулира политика и цели, отчитащи законодателните изисквания и информацията за значимите въздействия върху околната среда. Той е валиден за онези аспекти на опазването на околната среда, които организациите могат да контролират и върху които могат да влияят.
 

ISO 17065

Този международен стандарт, съдържа изисквания за компетентност, последователност на дейностите и безпристрастност на органите за сертификация на продукти, процеси и услуги. Органите за сертификация, работещи в съответствие с този международен стандарт не е необходимо да предлагат всички видове сертификация на продукти, процеси и услуги. Сертификацията на продукти, процеси и услуги е дейност по оценяване на съответствието от трета страна.

ISO 17020

Този международен стандарт съдържа изисквания за компетентността на органите, извършващи контрол, и за безпристрастността и последователността на техните дейности по контрол.
 

ISO 17025

Този международен стандарт, определя общите изисквания за компетентност на една Лаборатория за Изпитване/Калибриране, при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително при вземане на извадки. Той се отнася за изпитвания и калибрирания, извършвани с използването на стандартизирани, нестандартизирани или собствени лабораторни методи.

ISO 45001

"Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане" - поставя изисквания за контрол на рисковете от дейността на организацията към осигуряване на такива условия, които да гарантират здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗБУТ.
 

ISO 22000

Този международен стандарт, определя изискванията на СУ за безопасност на хранителните продукти, която съчетава общо признати съществени елементи за осигуряване безопасността на хранителните продукти във верига, до крайния етап, консумацията от човека.

ISO 27001

Този международен стандарт, осигурява изискванията за създаване, осъществяване, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за Управление на Сигурността на Информацията /СУСИ/.
 

ISO 28000

Този международен стандарт е разработен в отговор на потребностите за сигурност във веригата на доставките на стоките. Това е стандарт за управление на високо ниво, което дава възможност на организациите да създадат обща система за сигурнаст на доставките, за да гарантират на клиентите си добро качество на услугата.

HACCP

В основата на /Hazard Analysis and Critical Control Point - Анализ на опасностите и контрол на критичните точки-НАССР/, е система на база Добрите производствени практики, които се отнасят до условията на производство на храните. Всяка фирма, която се занимава с производство и търговия на храни трябва да създаде необходимите условия за недопускане на замърсяване на храните, като тези условия се осигуряват чрез прилагането на Добрите производствени практики /ДПП/.
 

IFS

International Foods Standard - Международният стандарт за храните е създаден на базата на Асоциираните членове на Немската федерация за търговия на дребно и френските им партньори, които създадоха стандарт за качествена безопасност на храните, който е предназначен да даде възможност за оценяване на системите на доставчиците за безопасност и качество на храните, в съответствие с единен подход.

BRC

British Retail Consortium - Британски Търговски Консорциум. Това са серия от британски стандарти за безопасност за хранителни и нехранителни продукти, включващи изисквания за гарантиране на доставките на тези продукти. Те позволяват на организациите да гарантират качеството и безопасността на хранителните и нехранителните продукти, които те продават до клиента.

ISO 19011

Този международен стандарт дава указания за принципите за извършване на одит, управление на програми за одит, провеждане на одити на системи за управление на качеството и на одити на системи за управление на околната среда, както и указания относно компетентността на одитори на системи за управление на качеството и на околната среда. Той е приложим към всички организации, които имат нужда от извършване на вътрешни или външни одити или да управляват програма за одит. Приложението на този международен стандарт към други видове одити по принцип е възможно, при условие, че се обърне специално внимание на определянето на компетентността, необходима на членовете на екипа от одитори в такива случаи.

ISO 39001

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

Основната цел при разработването на международния стандартISO 39001е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е свързан с обявеното от ООН "Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата" (2011-2020 г.) за преодоляване на всеобщата криза в безопасността на движението. ISO 39001 определя изискванията към система за управление на безопасността на пътното движение (Road traffic safety - RTS) с цел да се даде възможност на една организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата да намали броя на смъртните случаи и сериозни наранявания, свързани с пътни катастрофи, които може да повлияе.
 

TAPA

Transported Asset Protection Association - Сигурност при транспортирането и съхранението на ценни пратки и товари.

ISO 15189

БДС EN ISO 15189 МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИИ. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2012, коригирана версия от 2014-08-15) Този международен стандарт, който се основава на ISO/IEC 17025 и ISO 9001, определя изискванията за компетентност и качество, характерни за медицинските лаборатории1. Приема се, че всяка страна може да има свои собствени нормативни актове или специфични изисквания, приложими за част от специализирания персонал или за целия персонал и за неговите дейности и отговорности в тази област.

 

 

 

Системи за управление

Разработване и консултиране при внедряване на Системи за Управление и

повече
 

Консултации

Подготовка за акредитиране на лаборатории и органи за контрол, съгласно БДС

повече
 

Обучение

Обучение и изпит за издаване на удостоверение за вътрешен одитор

повече
Нашите клиенти